คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

GB Prime Pay คืออะไร?

GB Prime Pay คือระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
GB Prime Pay payment channels include
- บัตรเครดิต/เดบิต VISA, MasterCard, American Express และ JCB
- ผ่อนชำระจากบัตรเครดิตผ่านธนาคารชั้นนำต่างๆ
- QR code สำหรับชำระเงินผ่านบัญชีเงินฝาก
- Bill Payment สำหรับการชำระผ่านตู้ ATM และ BigC
- WeChat Pay สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
สามารถสมัครใช้บริการ เราให้บริการทั้ง บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการจากยอดขายเท่านั้น
ร้านค้าที่ไม่มีเว็ปไซด์ สามารถสมัครใช้บริการรับชำระเงินได้โดยร้านค้าสามารถสร้างลิ้งเพื่อส่งให้ลูกค้าชำระเงินได้ โดยใช้เว็ปไซด์ และ แอพพลิเคชั่นบนมือถือของ GB Prime Pay วิธีการ Gen Link

การสมัครบริการ

สามารถส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง
1. our online registration หน้าสมัคร
หรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ register@gbprimepay.com หรือ ติดต่อเรา
เราตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าร้านค้าที่สมัครมีสถานที่ประกอบกิจการอยู่จริง ประกอบธุรกิจจริง และประกอบกิจการถูกต้องโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ GB Prime Pay ใช้วิธีการตรวจสอบ และการอนุมัติร้านค้าตามมาตรฐานสากล

กรณีนิติบุคคล 

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*(คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน) 
- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป) 
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
- กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ 
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร (ถ้ามี) 
- สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท)  
- รูปโลโก้บริษัท หรือ เครื่องหมายการค้า
- Company logo or trademark
- Copy of company’s bank account
- สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง, หนังสือรับรองเกี่ยวกับท่องเที่ยว, เป็นต้น)

กรณีบุคคลธรรมดา 

- Copy of ID of authorized person for Thai or Copy of Passport and Work permit for foreigner
- สำเนาบัตรประชาชน 
- Copy of house registration of authorized person 
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร (ถ้ามี)
- สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (ชื่อบัญชีต้องตรงกับเอกสารทั้งหมด)  
- รูปโลโก้ร้านค้า หรือ เครื่องหมายการค้า
- สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง, หนังสือรับรองเกี่ยวกับท่องเที่ยว, เป็นต้น)
- Additional documents for specific industry that required licensed/certification such as certification for cosmetic, certification for travel agency

หมายเหตุ: สำเนาของเอกสารด้านบนจะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม /กรรมการผู้จัดการ ของร้านค้า

Ref code ถ้าไม่ทราบ สามารถเว้นว่างไว้ได้
เมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตสำเร็จ รายการจะแสดงสถานะ Authorize และเมื่อรายการดังกล่าวถึงเวลา 20.00 น. สถานะจะเปลี่ยนเป็น Settle สถานะ Authorize หมายถึงลูกค้าทำรายการสำเร็จ วงเงินได้รับการอนุมัติแล้วสถานะ Settle หมายถึง บริษัทได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้ว
1. รายการบัตรเครดิต/เดบิท รายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต และ WechatPay สามารถยกเลิกรายการได้ โดยทำรายการผ่านเว็ปไซด์ หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของ GB Prime Pay การยกเลิกรายการมี 2 กรณี ดังนี้

1.1 Void : คือการยกเลิกรายการ ร้านค้าสามารถยกเลิกรายการที่ชำระแล้วภายในวันเดียวกัน รายการต้องมีสถานะเป็น Authorize รายการจะถูกยกเลิกทันที ร้านค้าจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการทำรายการ


1.2 Refund : คือการคืนเงินให้แก่ผู้ถือบัตร สามารถทำได้ตลอดเวลา (สถานะรายการเป็น settle)ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับเงินคืนขึ้นอยู่กับธนาคารที่ออกบัตร

2. การชำระเงินด้วยช่องทางเงินสด (QR Code, Bill Payment) ไม่สามารถยกเลิกรายการได้

ร้านค้าสามารถทำ refund ได้ตามจำนวนที่ต้องการ แต่ไม่เกินจำนวนเต็มของรายการที่จะ refund
PIN คือรหัสตัวเลข 6 หลัก ใช้สำหรับยืนยันการยกเลิกรายการ ระบบจะกำหนดให้ร้านค้าตั้ง PIN ในครั้งแรกที่ทำการยกเลิกรายการ

ช่วยเหลือร้านค้า

GB Prime Pay คิดค่าธรรมเนียมตามยอดการขาย โดยอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับช่องทางการรับชำระเงิน อาทิเช่น บัตรเครดิต/เดบิต จ่ายแบบผ่อนชำระ คิวอาร์โค้ด จ่ายผ่านบิล หรือวีแชทเพย์ และขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของร้านค้าด้วย ร้านค้าที่สนใจสามารถติดต่อ call center เพื่อสอบถามค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา
ไม่สามารถทำได้ GB Prime Pay จะรวมเงินจากทุกรายการที่มีการชำระเงิน และจะโอนให้ร้านค้าตามวันที่ตกลงไว้
ร้านค้าจะได้รับเงินตามวันที่แสดงบนหน้า profile ของร้านค้า

ตัวอย่าง

หากหน้า profile แสดงวันรับเงิน (Transfer Due) เป็นวันอังคาร (Tue) GB Prime Pay จะสรุปยอดที่เกิดขึ้นทั้งหมดของร้านค้าในวันจันทร์ รายการบัตรเครดิต/เดบิต รายการผ่อน จะสรุปยอดทั้งหมด เวลา 20.00 น. รายการเงินสด QR code และ การจ่ายผ่านบิล จะสรุปยอดทั้งหมด เวลา 24.00 น. และ GB Prime Pay จะโอนยอดเงินทั้งหมดให้ร้านค้าในวันอังคาร

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ร้านค้ามี 2 กรณี

ยอดรวมการโอนเงิน น้อยกว่า 50,000 บาท บริษัทฯ​ คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 20 บาท ยอดรวมการโอนเงิน มากกว่า 50,000 บาท บริษัทฯ ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ตัวอย่าง 1

ร้านค้า A รับเงินทุกวันอังคาร ร้านค้า A มีรายการชำระเงิน 2 รายการคือ วันเสาร์ จำนวน 4,000 บาท และวันอาทิตย์จำนวน 10,000 บาท ยอดเงินของร้านค้า A = (4,000 + 10,000) = 14,000 บาท บริษัทฯ โอนเงินให้ร้านค้า A ในวันอังคารจำนวน 14,000 – 20 = 13,980 บาท

ตัวอย่าง 2

ร้านค้า B รับเงินทุกวันอังคา ร้านค้า B มีรายการชำระเงิน 2 รายการคือ วันเสาร์ จำนวน 30,000 บาท และวันอาทิตย์จำนวน 40,000 บาท ยอดเงินของร้านค้า B = (30,000 + 40,000) = 70,000 บาท บริษัทฯ โอนเงินให้ร้านค้า B ในวันอังคารจำนวน 70,000 บาท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

หมายเหตุ ตัวอย่างดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของแต่ละรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนวันรับเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจคุณได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ GB Prime Pay เพื่อแจ้งความประสงค์ ติดต่อเรา
ยอดขั้นต่ำในการโอนเงินให้ร้านค้าคือ 100 บาท หากยอดรับชำระรวมกันไม่ถึง 100 บาท บริษัทฯ จะโอนเงินให้ในรอบถัดไปเมื่อยอดรวมครบ 100 บาท
ร้านค้าสามารถเข้าไปที่ลิ้ง ลืมรหัสผ่าน เพื่อรีเซ็ทรหัสผ่าน โดยทำตามขั้นตอนตามลิ้ง
ระบบ GB Prime Pay สามารถสร้าง sub-role เพื่อแบ่งหน้าที่ การเข้าถึงข้อมูล และการใช้งานให้เหมาะสมแก่พนักงานแต่ละคน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบัญชีได้อีกด้วย

ช่วยเหลือด้านเทคนิค

หลังจากร้านค้าได้รับการอนุมัติแล้ว GB Prime Pay จะส่ง public key กับ secret key ไปยังอีเมลที่สมัคร หากร้านค้าไม่ได้รับกรุณาติดต่อ it@gbprimepay.com โดยแจ้งรหัสร้านค้าหรืออีเมลที่สมัคร หรือสามารถ ติดต่อเรา
token (customer key) เอาได้จากหน้า profile บนเว๊ปไซต์ของ GB Prime Pay โดยหลังจากเข้าระบบ GB Prime Pay ไปที่ profile > เลื่อนลงมาล่างสุด > กด gen token
กรุณาติดต่อ info@gbprimepay.com เพื่อสร้างบัญชีทดสอบ
ทุกการเชื่อมต่อระหว่างร้านค้ากับ GB Prime pay ต้องเป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยผ่าน SSL (https)