Privacy Policy

TERMS OF SERVICE

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ GB Prime Pay

   ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้เป็นการให้บริการการบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านบริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มของ GB Prime Pay โดยผู้ประกอบกิจการขายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียก “ผู้ใช้บริการ”) กับ บริษัท โกล์บอล ไพร์ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) โดยมีข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  

ข้อ 1. คำนิยาม

   1.1 “เครื่องมือเพื่อการทำรายการ” หมายถึง โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมืออื่นที่สามารถทำรายการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

   1.2 “การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การชำระเงิน ค่าสินค้า และ/หรือ บริการ ผ่าน GB Prime Pay Website และ GB Prime Pay Application รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต

   1.3 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), Pin (Person Identification Number), ลายนิ้วมือ, ใบหน้าทาง, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการทำรายการ, รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

   1.4 “บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง GB Prime Pay รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นที่ผู้ให้บริการจะเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในอนาคต

   1.5 “บัญชีผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บัญชีธนาคารการใช้บริการการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่กับผู้ให้บริการ

   1.6 “รายการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ” หมายความถึง คำสั่งหรือรายการ หรือธุรกรรม ที่กระทำผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ผู้ให้บริการหักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการ และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลใด ๆ หรือใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่น เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการตามรายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่น ไม่ว่ารายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้นั้นจะได้จัดทำในรูปแบบใดก็ตาม

   1.7 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุไม่จำเป็นต้องรับผิดสำหรับการผิดนัด ความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของธรรมชาติ สงคราม หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของภาคีดังกล่าวโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ไฟไหม้ น้ำท่วม องค์ประกอบของธรรมชาติ (2) การระบาดหรือการสภาวะสงคราม การจลาจล หรือการก่อการร้าย (3) ความล้มเหลวของอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม ไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ล้มเหลว (4) ข้อพิพาทแรงงาน หรือ (5) การกระทำหรือการละเว้นของหน่วยงานของรัฐที่ห้ามหรือขัดขวางฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ (เรียกรวมกันว่า "เหตุสุดวิสัย") หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยขึ้น จะได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่อไปตราบเท่าที่เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยยังคงดำเนินต่อไปและเฉพาะในขอบเขตของเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยดังกล่าวและฝ่ายยังคงใช้เชิงพาณิชย์ พยายามตามสมควรเพื่อกลับมาดำเนินการตามสมควร

   1.8 “อุปกรณ์เพื่อการทำรายการ” หมายความถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้บริการใช้ประกอบ หรือ ใช้ร่วมในการทำรายการเพื่อการใช้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

  

ข้อ 2. หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ

   2.1 ผู้ใช้บริการที่ประสงค์เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการจะต้องเป็นเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือผู้มีคดีต้องโทษทางกฎหมาย ในกรณีที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มิเช่นนั้นผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแทนผู้เยาว์

   2.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ใช้บริการต้องผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ใช้บริการทำรายการ

   2.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการสมัครการใช้บริการการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงปฏิเสธให้เข้าถึงแพลตฟอร์มหรือบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การพิจารณาการอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น

   2.4 ผู้ใช้บริการต้องทำรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดผ่านช่องทางที่กำหนด หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น ที่ผู้ให้บริการได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า

  

ข้อ 3. ความสมบูรณ์ของการใช้บริการ และผลผูกพันผู้ใช้บริการ

   3.1 วิธีการดำเนินการใด ๆ โดยผ่านระบบบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งรับรองว่าเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้รับจากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องแท้จริงเสมือนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกประการ และใช้บังคับได้ระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล ชื่อบัญชี และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ด้วย

   3.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้รับ และ/หรือ จะได้รับในภายหน้าจากผู้ใช้บริการผ่านผู้ให้บริการเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยผู้ให้บริการจะมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลของผู้ให้บริการ เพื่อประโยชนในการให้บริการ และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรม ในกรณีที่ผู้ให้บริการพบหรือสงสัยว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการมีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการใช้ บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ บริการอื่นเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น นอกจากนี้หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายใด ๆ จากการให้บริการโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ต่อผู้ให้บริการในความเสียหายดังกล่าว

   3.3 การกระทำใด ๆ ของผู้ใช้บริการผ่านบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าการใช้รหัสประจำตัวถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย

   3.4 กรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการอาจเรียกให้ผู้ขอใช้บริการจัดทำเอกสารตามรูปแบบที่ผู้ให้บริการร้องขอ และ/หรือ นำส่งเอกสารให้แก่ผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลาอันสมควร

   3.5 ผู้ใช้บริการจะเปลี่ยนแปลง หรือระงับ หรือยกเลิกรายการโอนเงิน หรือรายการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ หรือ รายการธุรกรรมใด ๆ ภายหลังจากที่ได้จัดส่งรายการนั้นๆ ให้แก่ผู้ให้บริการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่ได้

   3.6 เมื่อผู้ให้บริการได้ดำเนินการตามคำขอใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการแล้ว ถือว่าผู้ให้บริการได้ให้บริการโดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆที่ผู้ให้บริการได้รับชำระไว้แล้วไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น

   3.7 ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ยังคงมีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีผู้ขอใช้บริการที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วยทุกประการ

   3.8 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ตามอัตรา และเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการหักเงินจากบัญชีผู้ใช้บริการ ต่อรอบการโอนออกไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้กับผู้ให้บริการ รายละเอียดระบุไว้ในใบเสนอราคา และใบสมัครขอใช้บริการแอปพลิเคชัน

   3.9 ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการมีสิทธิ เพิ่ม เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของผู้ให้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

   3.10 การให้บริการเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ ไม่ถือว่ามีความสัมพันธ์เป็นบริษัท หุ้นส่วน ผู้ร่วมลงทุน หรือเป็นตัวการและตัวแทนซึ่งกันและกัน ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิหรืออำนาจใด ๆ ที่จะก่อนิติสัมพันธ์หรือทำการยอมรับข้อตกลงใด ๆ ในนามของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตามและไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น

   3.11 เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้มีไว้เพื่อแจ้งการให้บริการของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้บริการ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลกลุ่มใด เว้นแต่บริษัทของผู้ให้บริการและบริษัทในเครือของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมายของของบริษัทผู้ให้บริการ

   3.12 ผู้ใช้บริการขอรับรองและรับประกัน ดังนี้

     (ก) ผู้ใช้บริการต้องเป็นคนบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถกระทำการใด ๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้

     (ข) ผู้ใช้บริการจะใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้

     (ค) ผู้ใช้บริการจะใช้บริการบนเครื่องมือเพื่อการทำรายการใด ต้องได้รับการอนุญาตโดยเจ้าของอุปกรณ์แล้ว เท่านั้น

     (ง) ผู้ใช้บริการจะใช้บริการโดยสุจริตตามกฎหมายซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

     (จ) ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบในการชำระเงินภาษี อากร หรือการจัดเก็บ ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม อื่นๆของผู้ให้บริการ และ/หรือ ของรัฐที่อาจถูกกำหนดในบริการแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงในอนาคตที่อาจมีเพิ่มเติม

   3.13 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าเป็นผู้เสนอขายสินค้า และ/หรือ บริการ โดยนำเสนอเสนอรายละเอียดของสินค้า และ/หรือ บริการดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของตนให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยให้ชำระค่า สินค้า และ/หรือ บริการโดยวิธีการบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงแจ้งกับผู้ให้บริการ ทั้งนี้ประเภทของธุรกิจ สินค้า และ/หรือ บริการที่ผู้ใช้บริการเสนอขายจะต้องไม่ละเมิดความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล หรืออาจส่งผลกระทบใด ๆ ต่อภาพลักษณ์หรือกระทำการใดๆ ทำให้ผู้ให้บริการเสื่อมเสียชื่อเสียง

   3.14 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ทำการซื้อขาย สินค้า และ/หรือ ให้บริการใด ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทของผลิตภัณฑ์ยา เครื่องมือแพทย์ หรือจัดให้มีการพนันใด ๆ หรือให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสื่อ/ภาพอนาจาร หรือ บริการหาคู่ หรือ ขายสินค้าประเภทบุหรี่และสิ่งเสพติดใดๆ หรือ ขายการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพลง ภาพยนตร์ ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ ไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ สินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ที่จะมีในอนาคตที่อาจเป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย และ/หรือ กฎหมาย และ/หรือ ศีลธรรม สาธารณะ ภายหลังหากมีการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนจริง โดยมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะยกเลิกและยุติการให้บริการทันที ทั้งนี้ในกรณีเกิดความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้ให้บริการได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ

   3.15 ผู้ใช้บริการของรับรองว่าการขายสินค้า และ/หรือ ให้บริการใด ๆ แก่ลูกค้าของตนตามช่องทางที่ได้โฆษณาไว้ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายจากการโฆษณาดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทางผู้ให้บริการไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่มีส่วนรับผิดชอบจากการกระทำของผู้ใช้บริการ

   3.16 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่จัดการรายการคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการใดที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการได้ทำการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการให้บริการของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ใช้บริการตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกัน โดยการกระทำดังกล่าวให้ถือว่าเสมือนว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการโดยตรง

   3.17 ผู้ใช้บริการจะต้องจัดส่ง สินค้า และ/หรือ บริการใดด้วยวิธีการที่เหมาะสม และไม่มีความชำรุดบกพร่องตามคำสั่งซื้อในระยะเวลาที่กำหนดไว้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆด้วยตนเอง รวมถึงผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารซึ่งเกี่ยวกับการตอบรับการส่งมอบสินค้า เอกสารรับประกัน หรือหลักฐานการรับสินค้าของผู้ถือบัตรไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือ บริการระหว่างผู้ใช้บริการและลูกค้าของผู้ใช้บริการ

   3.18 กรณีที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้มีการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ เป็นอัตราสกุลเงินต่างประเทศ ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการเป็นเงินบาทไทย โดยคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการทำธุรกรรม โดยผู้ให้บริการจะยืนยันธุรกรรมดังกล่าวด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

   3.19 กรณีผู้ใช้บริการฝากร้านค้าของบนเว็บไซด์ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจสินค้า และ/หรือ บริการ

     - ชื่อบริษัท หรือชื่อที่ผู้ใช้บริการใช้เป็นชื่อในการขายสินค้า และ/หรือ บริการ

     - ราคาสินค้า และบริการต่อหน่วย

     - ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อแผนกบริการลูกค้า ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

     - ประเทศที่ผู้ใช้บริการมีสถานที่ตั้งอยู่

     - รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการที่นำเสนอขาย

     - เงื่อนไขการซื้อ และ/หรือ ขายสินค้า และ/หรือ บริการ

     - สกุลเงินที่นำเสนอขาย

     - นโยบายการส่งสินค้า

     - นโยบายการยกเลิก และ คืนสินค้า และ/หรือ บริการ

   3.20 ผู้ใช้บริการับรองว่าขายสินค้า และ/หรือ บริการให้แก่ลูกค้าของตนในราคาไม่สูงกว่าราคาที่ขายทั่วไปตามท้องตลาด หรือราคาไม่สูงกว่าจากราคาที่คิดเป็นเงินสดที่คิดจากลูกค้าทั่ว ๆ ไป โดยผู้ใช้บริการจะไม่ขอให้ลูกค้าของตนมีการชำระเงินค่าบริการเก็บเพิ่มในส่วนของค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการชำระแก่ผู้ให้บริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือการที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนั้น ๆ และหากมีการให้บริการพิเศษใด ๆ เช่น การให้ส่วนลด ของกำนัล สิทธิประโยชน์หรือของแถมแก่ลูกค้าทั่ว ๆ ไป ผู้ใช้บริการตกลงจะให้บริการนั้นด้วยเช่นกัน

   3.21 ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์เป็นสมาชิกที่รับบัตรเครดิต หรือการชำระเงินอื่นใดตามรูปแบบที่ผู้ใช้บริการกำหนดบนเว็บไซต์ของตน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ได้โดยง่าย และชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ หรือจนกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งยกเลิกการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าว และเมื่อสิ้นสุด ของการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องยกเลิกการใช้ และแสดงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ โลโก้ใด ๆ บนเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นใดของผู้ใช้บริการ

   3.22 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขายสินค้า และ/หรือ การใช้บริการ รวมถึงเอกสารการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาเอกสารไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บหรือบันทึกข้อมูลทั้งหมดของการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์อย่างน้อย 12 (สิบสอง) เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ในกรณีที่ผู้ให้บริการหรือลูกค้าของผู้ใช้บริการมีความสงสัยหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลสามารถขอให้ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมายังผู้ให้บริการทันที

   3.23 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของผู้ทำธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ให้บริการ กับบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

   3.24 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่นำบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เปิดบัญชีไว้กับผู้ให้บริการนี้ไปให้แก่ผู้อื่นใช้งาน เว้นแต่จะได้แจ้งและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน

   3.25 ผู้ใช้บริการต้องไม่มอบหมาย หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดชอบ ในการใช้งานของระบบการรับชำระเงินของอิเล็กทรอนิกส์ หรือการทำการช่วงข้อผูกพันใด ๆ กับบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ

   3.26 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎ กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของผู้ให้บริการในการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

   3.27 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการ ฉ้อโกง ละเมิด หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการใช้บัตรเครดิต หรือการทำธุรกรรมด้วยวิธีใด ๆ และผู้ใช้บริการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ทำธุรกรรมนั้นไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต หรือเจ้าบัญชีที่แท้จริง ให้ถือว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นไม่สุจริต ผู้ใช้บริการจะต้องมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการทราบ

   3.28 ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีหน้าที่ออก ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียดการรับชำระเงิน ให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการ

   3.29 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าดำเนินการการใช้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

   3.30 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการให้บริการของผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรณีที่มีการผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือการทดแทนใด ๆ จากผู้ให้บริการทั้งสิ้น

   3.31 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้บริการได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม เนื่องจากการการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ โดยที่ผู้ที่ใช้บริการรับทราบดีว่าเกิดจากการให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการของผู้ใช้บริการ อันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการถูกเรียกเก็บค่าปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆจากทางราชการ และ/หรือ Visa International Service Association, Mastercard International Incorporated, Jcb International Company Limited, China UnionPay Company Limited, Amex สถาบันบัตรเครดิตอื่นๆ และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิทางกฎหมายในการเรียกเก็บค่าปรับมายังผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชดใช้ค่าปรับ และ/หรือ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการทั้งสิ้น และยินยอมผู้ให้บริการหักเงินจำนวนที่ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของผู้ใช้บริการ และ/หรือ ค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นั้น พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ และ/หรือ บัญชีอื่นใดที่มีอยู่กับผู้ให้บริการ

   3.32 ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการปฏิเสธการจ่ายเงิน และหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการตามที่เปิดใช้งานบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการ หรือบัญชีอื่นใดของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการชำระหนี้ และ/หรือ ชดใช้ค่าเสียหาย จากการฝ่าฝืนตามข้อตกลงนี้ได้ทั้งหมด หากผู้ให้บริการดำเนินการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการแล้วปรากฏว่าไม่มีเงินในบัญชี หรือมีไม่พอให้ผู้ให้บริการหักชำระได้ครบถ้วน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำหนี้ทั้งจำนวนนั้น หรือตามจำนวนที่คงเหลือหลังจากหักบัญชีแล้วนั้น ให้เป็นเงินที่ผู้ใช้บริการได้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากผู้ให้บริการ และยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ ผู้ให้บริการหักบัญชีของผู้ใช้บริการจนกว่าจะชำระหนี้ให้ผู้ให้บริการเสร็จสิ้น

   3.33 จากข้อ 3.32 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการไปแล้ว ปรากฏภายหลังว่าผู้ใช้บริการมีข้อโต้แย้งกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ หรือมีกรณีอื่นใดอันเป็นผลให้ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้ใช้บริการตกลงคืนเงินเท่ากับจำนวนเงินพร้อมกับค่าธรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ให้บริการนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้ใช้บริการ จนกว่าจะชำระหนี้ให้ผู้ให้บริการเสร็จสิ้น

   3.34 ในกรณีที่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำทุจริต หรือมีส่วนในการให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยทางตรง หรือทางอ้อม เป็นผลให้ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ใช้บริการยินยอมคืนเงิน และ/หรือ ให้ผู้ให้บริการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการได้ตามจำนวนเท่ากับที่ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ให้บริการนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้ใช้บริการจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ให้บริการในอันที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญากับผู้ทุจริต โดยผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการ รวมทั้งเข้าเป็นคู่ความร่วมไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในชั้นตำรวจ อัยการ หรือศาลก็ตาม และหากปรากฏว่าผู้ให้บริการมิใช่ผู้เสียหายที่จะดำเนินคดีกับผู้ทุจริตแล้ว ผู้ใช้บริการรับจะเป็นผู้ดำเนินคดีกับผู้ทุจริตจนถึงที่สุด

   3.35 ผู้ใช้บริการรับทราบว่ากรณีชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านระบบบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ให้บริการต้องมีข้อความแจ้งล่วงหน้ากับลูกค้าของผู้ใช้บริการว่ายินยอมชำระให้เงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านช่องทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตที่ได้แจ้งธนาคาร และผู้ให้บริการ

   3.36 ผู้ใช้บริการจะแจ้งผลการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการของลูกค้าของผู้ใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามวิธีการและช่องทางที่กำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบผลการชำระเงิน และ/หรือ หลักฐานการชำระเงินในวันเดียวกับกับที่มีรายการทำธุรกรรม

   3.37 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเงินอื่นใด ตามภาระหน้าที่และตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมใดที่เกิดจากการใช้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (ถ้ามี) ตามข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แต่เพียงผู้เดียว

  

ข้อ 4. การประมวลผลและการชำระเงิน

   4.1 ในระหว่างการใช้บริการการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการทราบว่า ผู้ให้บริการอาจได้รับข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้บริการ และข้อมูลใบแจ้งหนี้ เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นความผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวว่ามีการทำคำสั่งการชำระเงินถูกต้อง และการประมวลผลคำสั่งการชำระเงินของผู้ใช้บริการจะถือเป็นที่สุด โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคำสั่งการชำระเงินของผู้ใช้บริการอีก อนึ่งทางผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงินจากช่องทางการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการได้เลือกไว้

   4.2 ผู้ให้บริการเป็นเพียงตัวกลางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ทราบถึงข้อตกลงที่ทำขึ้น หรือสิทธิ และข้อผูกพันใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ (“ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับผู้เรียกเก็บเงิน”) ในความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดเงื่อนไข และข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบ และตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว

  

ข้อ 5. ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

   5.1 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

   5.2 ค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมใด ๆ อันจะพึ่งมีตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งมิใช่ภาระของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า รายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ระบุในใบเสนอราคาของผู้ใช้บริการ

   5.3 ผู้ให้บริการจะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากการชำระเงินของลูกค้าผู้ใช้บริการ ในแต่ละรายการหลังจากหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ให้บริการจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ใช้บริการภายในกำหนดวันที่ได้ตกลงกัน พร้อมทั้งผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนออกแต่ละครั้งด้วย

  

ข้อ 6. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

   6.1 ในกรณีที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการมีการยกเลิก และ/หรือ คืนสินค้า หรือมีการยกเลิกการบริการ มีการลดราคาสินค้า และ/หรือ บริการให้ในภายหลัง ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่คืนเงินโดยวิธีการโอนผ่านบัญชีธนาคาร (รวมถึงการโอนผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ) เงินสด ตั๋วเงิน หรือตราสารหนี้อื่นใด โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อดำเนินการคืนเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการ เข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือช่องทางอื่นใดให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการต่อไป

   6.2 ในกรณีผู้ใช้บริการประสงค์ ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ จากการชำระเงินผ่านบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการคืนเงินได้ด้วยตนเอง โดยดำเนินการคืนเงินผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด

   6.3 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากลูกค้าของผู้ใช้บริการว่ามีการขอยกเลิกการซื้อสินค้า และ/หรือ การขอรับบริการในระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า หรือขอรับบริการ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันถึงกำหนดส่งมอบสินค้า หรือบริการ ในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้า และ/หรือ บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าลูกค้าของผู้ใช้บริการพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้า และ/หรือ ไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตามกำหนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้วน มีการชำรุดบกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการระงับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่เรียกเก็บเงินไปแล้วถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ภายในประเทศ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการคืนเงินให้กับลูกค้าภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการพิสูจน์ได้ตามที่แจ้งต่อผู้ให้บริการ ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้า หรือบริการจากต่างประเทศ ให้ผู้ให้บริการคืนเงินให้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการพิสูจน์ได้ตามที่แจ้งต่อผู้ให้บริการโดยผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการคืนให้แก่ลูกค้าของผู้ใช้บริการได้ทันที ในกรณีที่ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงินให้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการได้ทำธุรกรรม โดยตกลงให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผู้ให้บริการกำหนดล่าสุดในวันที่มี การคืนเงินให้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการโดยใช้อัตรา “Export Sight Bill ของ Buying Rate” คูณกับจำนวนเงินตราต่างประเทศที่จะต้องคืนให้กับลูกค้าของผู้ใช้บริการ

  

ข้อ 7. มาตรการในการป้องกัน

   7.1 หากผู้ให้บริการได้ทราบว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการอาจมีการทำธุรกรรมที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงในการทุจริต ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาในการระงับการทำธุรกรรมการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ร้านค้าในประเทศไทยหมายถึง ร้านค้าที่ขอใช้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนในประเทศไทย และร้านค้าต่างประเทศ หมายถึง ร้านค้าที่ขอใช้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนในต่างประเทศ

   7.2 ผู้ให้บริการอาจดำเนินการได้ตามสมควร หากผู้ให้บริการเห็นว่ามีเหตุจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการสามารถติดต่อลูกค้าของผู้ใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการได้ หากพบว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการฉ้อโกงหรือการทุจริตเกิดขึ้น

   7.3 เพื่อกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการอาจร้องขอข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินของผู้ใช้บริการโดยทันที ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการประเมินคุณสมบัติของผู้ใช้บริการอีกครั้ง หากสงสัยว่าธุรกิจของผู้ใช้บริการแตกต่างจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เมื่อตอนสมัครใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีเหตุอันสงสัยเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีการดำเนินธุรกิจแตกต่างจากข้อมูลเดิมที่เคยแจ้งไว้กับผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ผู้ให้บริการสามารถร้องขอและผู้ใช้บริการตกลงยอมรับที่จะให้ข้อมูลอันเป็นจริงเกี่ยวกับธุรกิจที่ดำเนินกิจการของผู้ใช้บริการ การประเมินคุณสมบัติอีกครั้งของผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการพิจารณาของผู้ให้บริการ

   7.4 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับข้อมูลจากผู้ใช้บริการตามข้อ 7.3 แล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ดำเนินการแตกต่างจากที่แจ้งไว้กับผู้ให้บริการ อีกทั้งธุรกิจดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   7.5 เพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต ในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นควรว่าต้องมีการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้เคยให้ไว้ได้โดยไม่ต้องแจ้งขอความยินยอมอีก ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายใด ๆ ความยินยอมนี้จะมีผลบังคับใช้อยู่ตลอดไป แม้จะมีการยกเลิกการใช้การแล้วก็ตาม

   7.6 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมของลูกค้าของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการ แล้วผู้ให้บริการพบว่ามีเหตุอันควรน่าสงสัยไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินของการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิที่ตรวจสอบ หรือขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่ผู้ใช้บริการจะทำการส่งสินค้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการสามารถระงับการนำเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ใช้บริการ จนกว่าผู้ให้บริการทำการตรวจสอบ และไม่พบข้อสงสัย โดยให้ถือว่าเป็นสิทธิของผู้ให้บริการผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง

  

ข้อ 8. การระงับ/การยกเลิกให้บริการ

   8.1 เงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้บริการนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการได้ลงนามในใบสมัครใช้บริการและการลงทะเบียนสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นต้นไป หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ยกเลิก จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการทราบไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน

   8.2 หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือดำเนินกิจการเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติกรรมอันน่าเชื่อได้ว่ามีการใช้บริการโดยทุจริต หรือโดยไม่ชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ หรือผู้ขอใช้บริการเสียชีวิต หรือสาบสูญ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุจำเป็นอื่นซึ่งไม่อาจแจ้งผู้ให้บริการทราบได้ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าล่วงหน้า และให้ถือว่าบริการนี้สิ้นสุดลงทันที

   8.3 กรณีที่การใช้บริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใด ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อผูกพันที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าว จนครบถ้วนแล้ว

   8.4 กรณีที่การใช้บริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการยังคงมีสิทธิ์หักเงินจากบัญชีเพื่อชำระภาระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นจากใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะคงบัญชีดังกล่าวไว้ จนกว่าจะมีการชำระหนี้เสร็จสิ้น

   8.5 กรณีที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูล หรือเอกสารปลอม หรือให้ข้อมูลเท็จ ผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิการให้บริการได้ทันที ภายหลังหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการยินดีรับผิดชอบให้แก่ผู้ให้บริการทุกประการ

  

ข้อ 9. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

   9.1 ภายใต้การให้บริการตามข้อตกลง และเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการอาจเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ ผ่านลิงก์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ การเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวให้ถือว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงนั้นเอง การเข้าสู่เนื้อหา คำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ไม่ถือเป็นว่าความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ การจัดให้มีลิงก์ใด ๆ บนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกเท่านั้น การให้มีการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้เป็นการแสดงชัดแจ้งในการเชื่อมโยง การรับรอง หรือการสนับสนุน ให้มีการกระทำการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

   9.2 ในบางกรณีอาจพบว่ามีลิงก์ไปยังข้อความ หรือวิดีโอ และพอดแคสต์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการ หรือลิงก์ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากการควบคุมโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการไม่จำเป็นรับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ

  

ข้อ 10. การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   10.1 หากผู้ใช้บริการพบว่าเนื้อหา ผลงาน หรือข้อมูลใด ๆ (ตามที่รวมไว้ในบริการ) ถูกทำสำเนา แสดง หรือแจกจ่ายในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15

   10.2 ผู้ใช้บริการสามารถการแจ้งการเรียกร้องสิทธิที่ถูกละเมิด โดยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดไว้ด้านล่างและต้องรวมสิ่งต่อไปนี้อย่างครบถ้วน (ก) ลายมือชื่อจริง หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนในนามของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด พร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (ข) คำอธิบายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การระบุรูปพรรณว่าสิ่งใดในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างว่าถูกละเมิด (ค) คำอธิบายชื่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ละเมิดอย่างแน่ชัดและการละเมิดบนแพลตฟอร์ม (ง) ข้อมูลที่ผู้ให้บริการติดต่อกลับ เช่น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล เป็นต้น (จ) ถ้อยแถลงจากผู้ใช้บริการ การไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ฉ) ถ้อยแถลงจากผู้ใช้บริการว่าข้อมูลได้ประกาศแจ้งถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   10.3 ผู้ใช้บริการทราบว่าผู้ให้บริการมีสิทธิตามกฎหมายของซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ และผู้ให้บริการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์ในการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ใช้ หรือเผยแพร่ ในกรณีที่มีการละเมิดจะถือว่าผู้ใช้บริการละเมิดสิทธิของผู้ให้บริการ และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

  

ข้อ 11. การชดใช้ค่าเสียหาย

   11.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงปกป้อง และทำให้ผู้ให้บริการ ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการพ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร และค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่น ๆ ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) การดำเนินงาน การจัดการ และ/หรือ การดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของผู้ให้บริการ (ข) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ และนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึง ณ ที่นี้ (ค) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (ง) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลภายนอก

   11.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย หรือถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความเสียหายทุกประการ ผู้ให้บริการมีสิทธิปฎิเสธในการรับผิดชอบจากการกระทำของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการทันทีหากผู้ใช้บริการไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้

   11.3 ในกรณีที่ผู้ให้บริการพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้ช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้เพื่อชำระหนี้ใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ หากมีความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ จากการไม่ได้รับสินค้า และ/หรือ บริการดังกล่าว จากการที่สินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่ได้รับการส่งมอบตรงเวลา หรือสินค้า และ/หรือ บริการดังกล่าวไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อบกพร่อง หรือไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการโอนเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าวไปยังบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ยกข้อโต้แย้งใด ๆ ต่อสู้กับผู้ให้บริการ ทั้งนี้หากผู้ให้บริการไม่สามารถระงับการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการได้ทัน อันเนื่องมาจากได้รับแจ้งล่าช้า หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทางผู้ใช้บริการยังคงรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้ให้บริการ

   11.4 ผู้ให้บริการขอให้ผู้ใช้บริการชำระค่าดอกเบี้ยอันเกิดจากความเสียหายที่ผู้ใช้บริการได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อไขจากให้บริการนี้ โดยคิดในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการต้องชำระให้กับผู้ให้บริการ

   11.5 หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ สินค้า และ/หรือ บริการที่นำเสนอ ขาย เปลี่ยนชื่อร้านค้า และ/หรือ ชื่อเว็บไซต์ นอกเหนือไปจากที่เคยได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการ และไม่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกับผู้ให้บริการ ภายหลังหากเกิดความเสียหายกับบุคคลใด ทางผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

   11.6 ในกรณีที่ผู้ให้บริการพบธุรกรรมการรับชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง และได้ทักท้วงกับผู้ยังใช้บริการภายใน 3 (สาม) วันนับแต่วันที่แจ้ง หากผู้ใช้บริการไม่ได้มีการตอบกลับใด ๆ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบว่าจำนวนเงินทั้งหมดจากการทำธุรกรรมที่ลูกค้าของผู้ใช้บริการจ่ายให้กับผู้ให้บริการเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง และภายหลังเกิดความเสียหายใดผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง

   11.7 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการทำธุรกรรมการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจเกิดเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ผู้กระทำโดยการโกงหรือการฉ้อโกง และผู้ใช้บริการอาจมีความเสี่ยงที่จะพบกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งผู้ใช้บริการรับทราบว่าอาจมีความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นได้ และยอมรับในความเสี่ยงภัยนั้น

  

ข้อ 12. ข้อกำหนดทั่วไป

   12.1 ผู้ใช้บริการอาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดตามความเหมาะสม โดยแจ้งเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนแพลตฟอร์มนี้ หลังจากการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว

   12.2 ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ ผ่านการเชื่อมต่อ เว็บไซต์ โมบายแอปพลิเคชัน หรือวิธีการอื่นใดตามยูอาร์แอล หรือโมบายแอปพลิเคชัน ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเวลาอย่างน้อย 2 (สอง) ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

   12.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ให้บริการรายอื่นก่อนกำหนดระยะเวลาสองปี ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายให้กับผู้ให้บริการ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ในทุกเดือน จนกว่าจะครบกำหนด 1 ปี

   12.4 ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีได้จาก www.gbprimepay.com และไปที่เมนู invoice ภายในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไป

   12.5 ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ หรือช่องทางการติดต่อ หรือประเภทธุรกิจ สินค้า และ/หรือ บริการที่นำเสนอ ขาย ประสงค์เปลี่ยนชื่อร้านค้า และ/หรือ ชื่อเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน)

   12.6 ผู้ใช้บริการรับทราบ และยินยอมให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนตามเห็นสมควร โดยผู้ให้บริการจะไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  

ข้อ 13. ความรับผิด และข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ใช้บริการ

   13.1 บรรดาการกระทำใด ๆ ที่ผู้ให้บริการได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งต่อผู้ให้บริการ และ/หรือ ตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นภายหน้าให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ และผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือ ผู้รับเงิน และ/หรือ บุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยประการใดทั้งสิ้น

   13.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ให้บริการ หรืองดเว้นการให้บริการใด ๆ แก่ผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใดทั้งสิ้น

     (1) ผู้ขอใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ

     (2) อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย

     (3) ผู้ใช้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงิน และ/หรือ ชำระเงิน และ/หรือ ให้บริการ อยู่แล้วก่อนหรือในขณะที่ทำรายการโอนเงิน และ/หรือ ชำระเงิน และ/หรือ ใช้บริการนั้น

     (4) ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับผู้ให้บริการ

     (5) เป็นเหตุสุดวิสัย

   13.3 กรณีการไม่ดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้บริการไม่ว่า ณ เวลาใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลในทางใดต่อสิทธิของผู้ให้บริการในการดำเนินการดังกล่าวในภายหลัง เว้นแต่ผู้ให้บริการมีการสละสิทธิไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง

   13.4 ในกรณีเกิดความล่าช้าหรือการงดเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการอันเกิดจากการกระทำไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการนี้ไม่ให้ถือว่าการกระทำของผู้ให้บริการเป็นการสละสิทธิ์หรือยินยอมแก่ผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

  

ข้อ 14. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

   วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่ผู้ใช้บริการโพสต์บนหรือผ่านทางบริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ หรือส่งต่อมายังผู้ให้บริการ ไม่ว่าด้วยวิธีใด (เรียกว่า “สิ่งที่ส่งมา”) ไม่ถือว่าเป็นความลับโดยผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อธุรกิจ หรือบริษัทในเครือของผู้ให้บริการ โดยปราศจากการการโต้แย้ง หรือชดใช้ค่าเสียหาย หรือการรับผิดต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงการพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ การส่งสิ่งที่ส่งมาแก่ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการทราบ และตกลงว่าผู้ให้บริการ และ/หรือ บุคคลภายนอกอื่น ๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟส ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน รหัส หรือลักษณะพิเศษอื่นตรง หรือคล้ายกับแนวคิดที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ผู้ใช้บริการส่งมาไว้ ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ เว้นแต่ในขอบเขตที่ผู้ใช้บริการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้งานได้แก่สาธารณะบน หรือผ่านทางบริการ

  

ข้อ 15. ข้อมูลการติดต่อ และการส่งคำบอกกล่าว

   หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามข้อมมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งความผิดปกติใด ๆ ในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม ตามช่องทางด้านล่าง

   15.1 ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : info@gbprimepay.com

   15.2 ติดต่อข้อมูลการใช้งาน แจ้งปัญหา

     +66-2248-6240

     +66-2645-3781

     +66-2248-6397-99

     +66-9243-63481 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

   15.3 ติดต่อ IT การใช้งาน แจ้งปัญหา

     it@gbprimepay.com

   โปรดส่งหนังสือบอกกล่าวไปที่ compliance@gbprimepay.com และส่งถึง "แผนกกฎหมายและกำกับดูแล (Legal and Compliance Department)"

  

ข้อ 16. การแยกออกจากกันได้

   หากข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้ข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อความสงบ เรียบร้อยของกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมาย ให้ถือว่าข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวสามารถแยกออกจากกันได้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลง

  

ข้อ 17. กฎหมายที่ใช้บังคับ

   เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และให้ศาลไทยที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการนี้

   หากมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไว้บนแพลตฟอร์มนี้ โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไข และข้อกำหนดการให้บริการได้ตลอดเวลา โดยถือว่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น ผู้ใช้บริการได้รับทราบ และตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเงื่อนไขการให้บริการ

   ผู้ใช้บริการได้อ่าน และตกลงยินยอม และยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดนี้ทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ ในอนาคต ที่ผู้ให้บริการแจ้งให้ทราบภายหลังในการคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกันด้านล่าง ให้ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้บริการประสงค์ให้มีผลบังคับใช้เสมือนกับว่าได้ลงชื่อด้วยตนเอง