INSTALLMENT PURCHASE

Optional for: business that accept installment or want to run 0% interest promotion

We connect with multiple bank. You can get installment purchase or run any 0% interest promotion via credit card without specific bank accepted.

GBPAY ONLINE PAYMENT

ระบบจ่ายเงินทุกรูปแบบ

เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าโดยสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านมือถือได้ทันที ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้นทั้งในและต่าประเทศ ทำให้เพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อ ของลูกค้า

MULTI CURRENCY

รองรับมากกว่า 30 สกุลเงิน

รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้มากกว่า 30 สกุลเงินพร้อมระบบ DCC เพื่อเพิ่มศักยภาพ และต่อยอดธุรกิจในการขยายตลาดไปต่างประเทศ

GBPAY DASHBOARD

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

การนำข้อมูลการขายที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการตลาดและพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

GBPAY SECURE

ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

ความปลอดภัยตามมารตฐาน PCI DSS 3.2
3D SECURE ระบบแจ้งสำหรับธุรกรรมที่มีความผิดปกติ

Mountain View

GBPAY AUTO CONFIRM

ระบบยืนยันอัตโนมัติ

ระบบจะ ทำการยืนยันการสั่งซื้อ และ ชำระเงิน ให้ทั้งลูกค้าและร้านค้า โดยอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวก ลดความผิดพลาดประหยัดเวลาในการจัดการ

Recurring Payment

ระบบตัดบัตรอัตโนมัติ

เป้นการเรียกรับชำระเงินซ้ำๆ จากผู้ซื้อรายเดิม


GB LINK

For: social media user Instagram,Facebook, Line

Fill the form, create link, share it to your customer

1

Input detail and amount

phone-1.png phone-1.png
2

Share link to your customers

phone-2.png phone-1.png
3

Transaction completed !!

phone-3.png

API

For: Website Owner

Connect with GB PRIME PAY via API. Our payment system will be hidden in ‘pay’ button.

GBPay White label

บริหารและจัดการหน้าชำระเงินได้เอง

Tokenization

ระบบการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อความปลอดภัย


QR Payment

เทคโนโลยีใหม่ที่ให้ความสะดวกสบายแก่ร้านค้าและลูกค้ามากยิ่งขึ้น